Zmiana dokumentów abonenckich w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r.

Zmiana dokumentów abonenckich w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi przepisami prawa – Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r., informujemy o zaktualizowaniu dokumentów abonenckich i ich dostosowaniu do nowych przepisów prawa.

W związku z tym wprowadzamy następujące zmiany w poniższych punktach Umowy Abonenckiej:

II. Postanowienia wspólne, §2. Umowa zawarta na czas określony, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp. k. listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp. k. poinformuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

II. Postanowienia wspólne, §3. W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp. k. niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny

W Regulaminie Ogólnym następują zmiany w poniższych punktach:

Rozdział IX, 9. MARSOFTnet B2B Eco Trade Sp. z o.o. Sp. k. co najmniej raz w roku poinformują Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

W Umowie Abonenckiej dla Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych następują zmiany w poniższych punktach:

9. Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub SGT listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

20. W przypadku, gdy Umowa zawarta została w formie dokumentowej, wówczas jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej możliwe jest także w formie dokumentowej, a SGT lub Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomi Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu – w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny

38. SGT lub Operator co najmniej raz w roku poinformują Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

W Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych następują zmiany w poniższych punktach:

Rozdział IV Punkt 7. Limity ilości danych, ograniczenia prędkości oraz inne parametry jakości usług (takie jak opóźnienie, wahanie opóźnienia, utrata pakietów), mogą wpływać na jakość usługi transmisji danych poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług. Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług za pośrednictwem usługi transmisji danych zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. W praktyce niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich funkcjonalności mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo prędkości transmisji danych niższej niż wymagana przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych usług/ pakietów transmisji danych, w tym ograniczeń wynikających z przekroczenia limitu ilości danych, są określone w regulaminach tych usług/pakietów transmisji danych lub cennikach. SGT lub Operator powiadamiają Abonenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego oraz udostępniają narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania tych usług.

Rozdział IV Punkt 38. Abonent, żądając przeniesienia przydzielonego numeru do innego dostawcy usług, może rozwiązać umowę z Operatorem i SGT bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej Umowie. W takim przypadku Abonent może zostać obciążony opłatą na rzecz Operatora i SGT w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o kwotę zwrotu ulgi w przypadku zerwania przez Abonenta promocyjnych warunków umowy. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres wynoszący 1 miesiąc od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

Rozdział IV Punkt 39. Procedurę przeniesienia numerów oraz usługi dostępu do sieci Internet, w zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, określa powszechnie obowiązujące prawo, w tym przepisy wykonawcze do Ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Rozdział IV Punkt 40. Abonent korzystający z  usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

Rozdział IV Punkt 41. W przypadku, gdy nowym dostawcą usługi wskazanej w pkt. 40 jest SGT i Operator, wówczas aktywują tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.

Rozdział IV Punkt 42. W przypadku, gdy Abonent przenosi usługę dostępu do sieci Internet do innego dostawcy, SGT i Operator  świadczą usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.

Rozdział V Punkt 2. Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi lub SGT oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. Dla umów przedłużonych na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia wynosi miesiąc. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator lub SGT poinformują Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 21 grudnia 2020 roku.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dostarczone do biura Operatora nie później niż do 21 grudnia 2020 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej.

W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania, Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych.

W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Dostawcę Usług jako złożone na zasadach ogólnych.

Dodano dnia: 20-11-2020 (piątek), godz. 17:50.